Assistansberättigad

Assistansersättning är till för dig som har en funktionsnedsättning som gör att du inte kan göra allting på egen hand, utan behöversärskild personal i form utav personliga assistenter som hjälper dig med olika saker i livet.
Om du är i behov av att få personligassistans i mer än 20 timmar per vecka, så har du uppfyllt kraven till att få ta del av assistansersättning. Det finns många behov att ta hänsyn till och för att få ta del av personlig assistans är exempelvis om du har problem med din andning, att du inte kan laga måltider och behöver hjälp med din mat, att du inte kan prata med andra eller har svårigheter att vara i sociala sammanhang.Executive and Personal Assistance | Pepper Administrative Services, LLC |  Virtual Assistant NJ
Detta är exempel som utgör grunden till att du har rätt till assistansersättning. Är fallet att du har ytterligare behov som du behöver hjälp med, då kan du utöver assistansersättningen ansöka om mer hjälp som går att få.
Skulle det vara så att du har behov, men det sker under mindre tid än 20 timmar per vecka. Då har du fortfarande rätt till ersättning, men det blir via en annan enhet som du du tar kontakt med i den kommun du är bosatt i.
Ersättning för personlig assistans
I det första steget, så behöver du ett remissdokument från en läkare som beskriver din funktionsnedsättning, vilka behov som du fåassistans med och hur din funktionsnedsättning påverkar dig ilivet. När du har ditt läkarutlåtande, så tar du kontakt med Försäkringskassan som har hand om ditt ärende och som är den myndighet som tar beslut i ärenden som rör personlig assistans assistansblogg.se.
Försäkringskassan uppger att de har en handläggningstid som ligger på ett par månader innan de kan ge dig ett beslut huruvida du är godkänd för att få hjälp med dina behov. Är fallet som så att du har personlig assistans innan du har fått något svar av Försäkringskassan och det är ett besked som gör dig berättigad till personlig assistans. Då är nästa steg att rapportera det till Försäkringskassan och lämna in scheman och handlingar som styrker din assistans, för att kunna få ersättning för de utgifter som assistansen har fakturerats innan dittsvar om assistansersättning.
Skulle det vara så att ditt beslut om ersättning och det är godkänt, så är nästa steg att välja hur din personliga assistans skall anordnas. Du kan på egen hand bestämma över vilka assistenter du ska få hjälp av eller om du vill få hjälp av kommunen eller ett externt företag som skall hjälpa dig med ersättningen. Försäkringskassan rekommenderar att du redan gjort ditt val och meddelat dem det innan beslutet om ersättning är taget, eftersom det är ett kriterium som påskyndar processen och tiden för beslutet.
Hur du än väljer att göra med din personliga assistans. Blir det som så att du väljer att anlita ett företag eller kommunen eller om du väljer att själv ta hand om rekrytering av personal och anställa på egen hand, så kommer du att få din berättigade utbetalning av ersättning antingen i förskott eller efterskott. Det som är mest vanligt att välja är efterskott och det innebär att du väljer att avsäga dig ansvar och har överlåtit ett företag eller kommunen att anställa och förse dig med personliga assistenter som hjälper dig med dina dagliga behov.
Det är viktigt att veta att för att få ta del av personligassistans behöver du göra en ansökan om personligassistans innan du blir 65 år. Om du gör en ansökan efter att du blivit 65 år, så blir ansökan ickegiltig och kommer istället att hänvisas till äldreomsorgen som finns i den kommun som du är bosatt i.